Γενικοί όροι

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας και παράδοσης της LOGO STAR PROFESSIONAL s.m.p.c.

Ι. Γενικά

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις παράδοσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας αποτελούν μέρος της σύμβασης για τις τρέχουσες και μελλοντικές συμβάσεις παράδοσης, εκτός εάν αποκλίνουσες διατάξεις συμφωνηθούν ρητά γραπτώς στη σύμβαση. Εξαιρούνται διαφορετικοί όροι του πελάτη, ακόμη και αν δεν αντικρούονται ρητά. Με την τοποθέτηση παραγγελιών, ο πελάτης αναγνωρίζει αυτούς τους όρους παράδοσης ως νομικά δεσμευτικούς. Σε περίπτωση που επιμέρους διατάξεις είναι αναποτελεσματικές, οι υπόλοιπες προϋποθέσεις παραμένουν δεσμευτικές. Η εταιρεία προμηθευτής LOGO STAR PROFESSIONAL s.m.p.c.στο εξής αναφέρεται ως LOGO STAR.

ΙΙ. Αποδοχή παραγγελίας και υποχρέωση παράδοσης

1) Το εύρος της παραγγελίας προκύπτει από την προσφορά ή/και την έγγραφη επιβεβαίωση παραγγελίας από την LOGO STAR. Σε περίπτωση προφορικών, τηλεγραφικών ή τηλεφωνικών παραγγελιών, η έγγραφη επιβεβαίωση παραγγελίας από την LOGO STAR υπερέχει. Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές μέχρι να επιβεβαιωθεί γραπτώς η παραγγελία. Οι επικουρικές συμφωνίες απαιτούν γραπτή επιβεβαίωση.

2) Οι παραδόσεις και οι παραδόσεις γίνονται εκ του εργοστασίου της LOGO STAR με έξοδα και ευθύνη του πελάτη. Η ασφάλιση φορτίου συνάπτεται κατόπιν αιτήματος και με έξοδα του πελάτη. Η ζημιά κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφέρεται εγγράφως αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.

3) Τα εμπορεύματα που μας παραδόθηκαν για επεξεργασία δεν είναι ασφαλισμένα από εμάς έναντι κινδύνων, ιδιαίτερα για ζημιές από πυρκαγιά. Η ζημιά κατά τη μεταφορά πρέπει να αναφέρεται εγγράφως αμέσως μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.

4) Ο συμφωνημένος χρόνος παράδοσης θα τηρηθεί στο μέτρο του δυνατού, αλλά δεν είναι δεσμευτικός, ειδικά σε περίπτωση ζημιάς του μηχανήματος, δυσκολιών στην προμήθεια πρώτων υλών και σε όλες τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση λόγω καθυστέρησης στην παράδοση ή η διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης επιτρέπεται μόνο μετά την έκδοση υπενθύμισης και τον καθορισμό εύλογης περιόδου χάριτος.

5) Επιτρέπονται μερικές παραδόσεις, πολλαπλές παραδόσεις και σύντομες παραδόσεις.

6) Βλάβες στη δική μας εταιρεία ή σε υποπρομηθευτές, περιπτώσεις ανωτέρας βίας, πολέμου, ταραχές, άνοιγμα, απεργίες, πυρκαγιά, κατάσχεση και απόρριψη σημαντικού έργου, περιορισμός της παροχής ενέργειας καθώς και καθυστερημένη άφιξη βασικών πρώτων υλών απαλλάσσει την LOGO STAR από τη συμμόρφωση με τους χρόνους παράδοσης. Ωστόσο, είναι υποχρεωμένος να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ταχεία παράδοση μετά την άρση των εμποδίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις αποκλείονται αξιώσεις αποζημίωσης από τον πελάτη. Σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας παράδοσης και εξυπηρέτησης, αμφότερα τα μέρη έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή θεωρείται ότι έχει ακυρωθεί. Η LOGO STAR δικαιούται να αποθηκεύσει τα παραγγελθέντα εμπορεύματα αλλού με έξοδα του πελάτη και για λογαριασμό του και κίνδυνο, εάν η υποχρέωση αποδοχής καθυστερήσει περισσότερο από μία εβδομάδα.

III. Τιμές και όροι πληρωμής

1) Οι τιμές ισχύουν εκ του εργοστασίου ή υποκαταστήματος της LOGO STAR εκτός συσκευασίας και φορτίου. Αυτά θα χρεωθούν επιπλέον. Η συσκευασία δεν θα επιστραφεί εκτός εάν οι παλέτες ανήκουν στην LOGO STAR.

2) Εάν προκύψουν αυξήσεις υλικού, τιμής ή μισθού και μισθού τρεις μήνες μετά την επιβεβαίωση της παραγγελίας ή εάν αυξηθούν οι φόροι και οι δασμοί, τότε η LOGO STAR δικαιούται να προσαρμόσει τις τιμές της ανάλογα. Οι προκαταβολές δεν επηρεάζουν τις τιμές. Θα πιστωθούν και θα συμψηφιστούν με την τελική τιμή.

3) Οι παραγγελίες για πρώτη φορά και οι παραγγελίες με αξία εμπορευμάτων μικρότερη από 10.000 € πρέπει να πληρωθούν εκ των προτέρων

4) Όλες οι άλλες παραδόσεις πρέπει να πληρωθούν μετά την παραλαβή του τιμολογίου. Για παραγγελίες άνω των 10.000€, η LOGO STAR διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει το ένα τρίτο του ποσού της παραγγελίας σε μετρητά μετά την παραλαβή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας, το ένα τρίτο μετά την ειδοποίηση ετοιμότητας για αποστολή και το υπόλοιπο μετά την παράδοση. Εάν η παράδοση καθυστερήσει για λόγους για τους οποίους η LOGO STAR δεν ευθύνεται, η LOGO STAR μπορεί να απαιτήσει τα δύο τρίτα του ποσού της σύμβασης ως προκαταβολή, ακόμη και για παραγγελίες έως 1.500 €.

5) Επιταγές και συναλλαγματικές γίνονται δεκτές μόνο ως πληρωμή και χωρίς εγγύηση για διαμαρτυρία. Η LOGO STAR διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή συναλλαγματικών. Τα έξοδα για την έκπτωση και την είσπραξη επιβαρύνουν τον πελάτη. Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, η LOGO STAR δικαιούται να χρεώνει τόκους υπερημερίας 1,5% μηνιαίως.

6) Εάν, μετά τη σύναψη της σύμβασης, γίνουν γνωστές περιστάσεις που είναι πιθανό να μειώσουν την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, όλες οι αξιώσεις καθίστανται απαιτητές ανεξάρτητα από τον όρο των συναλλαγματικών που γίνονται δεκτές. Περιστάσεις αυτού του τύπου δίνουν επίσης το δικαίωμα στην LOGO STAR να παρέχει εκκρεμείς υπηρεσίες μόνο έναντι προκαταβολής ή παροχής ασφάλειας και μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ή να απαιτήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση. Σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, δεν είμαστε υποχρεωμένοι σε περαιτέρω παράδοση από οποιοδήποτε συμβόλαιο. Οι πληρωμές χρησιμοποιούνται πάντα για τη διευθέτηση της παλαιότερης ληξιπρόθεσμης οφειλής συν τους δεδουλευμένους τόκους υπερημερίας και έξοδα.

7) Δεν επιτρέπονται συμψηφισμοί με μη αναγνωρισμένες ανταπαιτήσεις, παρακράτηση οφειλόμενων ποσών τιμολογίων και μη εγκεκριμένες κρατήσεις οποιουδήποτε είδους.

IV. Διατήρηση κυριότητας

1) Όλες οι παραδόσεις γίνονται με διατήρηση της κυριότητας έως ότου εξοφληθεί πλήρως η τιμή αγοράς, συμπεριλαμβανομένων όλων των τόκων και εξόδων. Στην περίπτωση τρεχούμενου λογαριασμού, η διατήρηση της κυριότητας χρησιμεύει και ως εγγύηση για την αξίωση υπολοίπου της LOGO STAR.

2) Ο πελάτης δικαιούται να πουλήσει τα παραδοθέντα αγαθά κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του υπό τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις του, αλλά του απαγορεύεται να δεσμεύσει ή να μεταβιβάσει ασφάλεια. Ο πελάτης πρέπει να ενημερώσει αμέσως την LOGO STAR για οποιαδήποτε κατάσχεση ή οποιαδήποτε άλλη προσβολή των δικαιωμάτων του από τρίτους. Εάν ο πελάτης πουλήσει τα παραδοθέντα αγαθά, εκχωρεί στην LOGO STAR όλες τις αξιώσεις κατά των πελατών του που προκύπτουν από την πώληση, μαζί με όλα τα παρεπόμενα δικαιώματα, έως ότου γίνει η πλήρης εξόφληση. Κατόπιν αιτήματος της LOGO STAR, ο πελάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει τους πελάτες του για την ανάθεση και να παράσχει στην LOGO STAR τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της. Η διεκδίκηση της διατήρησης της κυριότητας και η ενεχυρίαση του αντικειμένου παράδοσης δεν θεωρείται υπαναχώρηση από τη σύμβαση, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Αυτό δεν αποκλείει την αξίωση για αποζημίωση.

VI. Εκπλήρωση και δικαιοδοσία

Τόπος παράστασης και για τα δύο μέρη είναι Αθήνα Ελλάδα. Τόπος δικαιοδοσίας είναι η Αθήνα. Αυτό ισχύει και για τις συναλλαγματικές και τις επιταγές. Το Ελληνικό δίκαιο θα εφαρμοστεί σε αυτή τη νομική συναλλαγή.

VII. Διάφορες Διατάξεις

1) Διατηρούμε τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας για όλες τις εικόνες, τα σχέδια και άλλα έγγραφα. Ο αγοραστής μπορεί να τα μεταβιβάσει σε τρίτους μόνο με τη συγκατάθεσή μας.

2) Όταν τα αγαθά παραδίδονται για επεξεργασία βάσει σύμβασης, πρέπει να μας αποσταλεί μια λίστα με μεμονωμένες διαστάσεις, συνολικές διαστάσεις και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά (π.χ. πληροφορίες επεξεργασίας και πλύσης).

3) Η LOGO STAR δικαιούται να λάβει ακατέργαστα ή/και έτοιμα δείγματα από τα προϊόντα που μας παραδόθηκαν για επεξεργασία ως έγγραφα που πρέπει να αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά. Η LOGO STAR δεν υποχρεούται να ελέγχει την πρώτη ύλη πριν την επεξεργασία.

4) Ένας εντοπισμός σφάλματος από την LOGO STAR δεν απαλλάσσει τον πελάτη από τον έλεγχο της τελικής παρτίδας. Η υποχρέωση επιστροφής των τελικών προϊόντων με τα αρχικά άκρα τεμαχίου δεν γίνεται δεκτή. Τα άκρα των τεμαχίων και άλλα δευτερεύοντα μέρη των τεμαχίων που πρέπει να αποκοπούν για σωστή επεξεργασία και παρουσίαση θεωρούνται αναπόφευκτα απόβλητα. Ο πελάτης δέχεται 5%, τουλάχιστον 20 m², ολόκληρης της παρτίδας ως απορριπτέα. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το ποσοστό των απορρίψεων όσο το δυνατόν χαμηλότερο. Η LOGO STAR διατηρεί το δικαίωμα ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας σε εκτιμήσεις κόστους, σχέδια και άλλα έγγραφα της προσφοράς. Δεν επιτρέπεται να είναι προσβάσιμα σε τρίτους. Θα πρέπει να επιστραφούν στην LOGO STAR αμέσως κατόπιν αιτήματος εάν δεν γίνει η παραγγελία.

5) Τα έγγραφα που ανήκουν στην προσφορά, όπως οι διαστάσεις, είναι μόνο κατά προσέγγιση έγκυρα, εκτός εάν ορίζονται ρητά ως δεσμευτικά. Η LOGO STAR διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της περιόδου παράδοσης, εφόσον το αντικείμενο αγοράς δεν έχει αλλάξει ριζικά ως προς τη λειτουργία και την εμφάνιση.

6) Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις μπορεί να αντικρούονται γραπτώς εντός 1 εβδομάδας από την παραλαβή. Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί.

7) Με την υποβολή της παραγγελίας, ο πελάτης επιβεβαιώνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσχέδια, δείγματα, σχέδια, λογότυπα, εμπορικά σήματα ή σύμβολα εταιρείας και γράμματα που παρέχονται από αυτόν, ιδίως ότι έχουν ληφθεί την συναίνεση τρίτων που απαιτούνται για αυτό. Ο πελάτης συμφωνεί ότι η LOGO STAR μπορεί να δημοσιεύει προσχέδια, δείγματα, σχέδια, χαλάκια, λογότυπα, εμπορικά σήματα και εταιρικά λογότυπα κ.λπ. που παράγονται από αυτήν σε φυλλάδια, διαφημίσεις, στο Διαδίκτυο κ.λπ., όπως απαιτείται. Ο πελάτης διαβεβαιώνει περαιτέρω ότι δεν θα μηνύσει την LOGO STAR για πνευματικά δικαιώματα λόγω της χρήσης προσχέδιων, δειγμάτων, σχεδίων, λογότυπων, εμπορικών σημάτων, εταιρικών συμβόλων ή γραμμάτων που παρέχονται από τρίτους και ότι θα ενημερώσει την LOGO STAR σε περίπτωση παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων, για διεκδικήσεις αξιώσεις παραβιάσεις από τρίτα μέρη και ότι θα κρατήσει μακριά την LOGO STAR από διενέξεις και απαίτησης.